Informacje dla ósmoklasistów


Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 24 - 25 - 26 maja 2022 r.


https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/


Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, 
a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


WAŻNE DATY
do 30 września 2021 r. - Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 26 listopada 2021 r. - Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

do 24 lutego 2022 r. - Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

**do 10 maja 2022 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad


DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia, dla ucznia chorego lub niesprawnego czasowo lub opinię, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

4. Do 22 listopada 2021 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
PROMOCJE SZKÓŁ

LO Wisła 
www.lowisla.pl
  facebook.com/lostalmach
LINK do filmu: https://youtu.be/eG3NCN2I9CA

Zespół Szkół w Ustroniu filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
http://www.szkoly.ustron.zdz.pl/

II LO im. M.Kopernika w Cieszynie
http://www.kopernik.netus.pl/
http://www.kopernik.netus.pl/index.php?pokaz=_rekrut

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=u8mbGn9WuHI 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 202

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021

 

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • Ogłoszony harmonogramuwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2021-2022.pdf

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 

 • od 17 maja do 21 czerwca br. do godz.15.00 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

 • od 25 czerwca – do 14 lipca br. do godz.15.00 – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Od 17 maja do 21 maja br. do godz.15.00 będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 

 

Na stronie MEN zamieszczono wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis


Zadania do powtórki przed egzaminem
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/03/16/zadania-do-powtorki-przed-egzaminem/

Oferty szkół ponadpodstawowych:

Szkoły branżowe:Licea ogólnokształcące:

LOTE
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

filmik promocyjny http://lote.tecieszyn.pl/
http://lote.tecieszyn.pl/index.php/informacje

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

http://klo.dziedzictwo.org.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle

https://lo.wisla.pl/strona/oferta-edukacyjna

I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

https://kopernik.bielsko.pl/rekrutacja

II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

https://2loasnyk.wixsite.com/rekrutacja

III LO im. St. Żeromskiego w Bielsku-Białej

http://zeromski3lo.edu.pl/lo3/rekrutacja-2019-2020

Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Bielsku-Białej

http://sms.rekord.com.pl/rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące nr VI w Bielsku-Białej

https://lo6.eduportal.bielsko.pl/oferta-edukacyjna

LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej

https://www.rejbb.pl/wp/aktualnosci/rekrutacja-liceum/

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

http://liceum.cor.info.pl

Zespoły szkół


Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

https://www.szybinski.cieszyn.pl/rekrutacja/


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

http://www.zsgh.wisla.pl/#!/

Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

http://zst.cieszyn.pl/?page_id=2585

Zespół Szkół Budowlanych im.gen.Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

http://www.zsb.cieszyn.pl/index.php?menu=oferta_edukacyjna


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

https://www.zstio-skoczow.pl/#

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

http://www.zspustron.internetdsl.pl/nabor.html

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

http://zstih.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

http://tz.zssio.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej

https://zsbud.com.pl/kierunki-ksztalcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej

http://ekonom.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=869&Itemid=16

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

http://zseeim.edu.pl/rekrutacja-11.html

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/zasady-rekrutacji

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

https://tuwim.edu.pl/o-szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Stanisława Szumca
w Bielsku-Białej

http://ogrodnik-bielsko.szkolnastrona.pl/p,224,technik-ogrodnik

Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej

http://www.bsp.bielsko.pl/?page_id=44

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku

http://tlbrynek.edu.pl/

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem